PERIODONTOLOGIA – LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA

Periodontologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej. Parodontoza jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej utraty zębów. Nasz gabinet specjalizuje się w leczeniu bardzo zaawansowanych chorób przyzębia, jeżeli jest to możliwe ratujemy zęby, które zostały skazane na usunięcie.

Leczenie periodontologiczne odbywa się w trzech fazach:

  • higienizacyjna, czyli instruktaż higieny, scaling nad i poddziąsłowy, polerowanie powierzchni korzeni, piaskowanie, po­kry­wa­nie la­kie­rem flu­oro­wym, płukanki oraz leki zwalczające stany zapalne, le­cze­nie próch­ni­cy, le­cze­nie en­do­don­tycz­ne (ka­na­ło­we), ko­rek­ta nie­pra­wi­dło­wych uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych oraz wypełnień, tym­cza­so­we le­cze­nie pro­te­tycz­ne, ko­rek­ty zgry­zu.
  • ko­rek­cyj­na – osta­tecz­ne le­cze­nie pro­te­tycz­ne i za­bie­gi chi­rur­gicz­ne.
  • pod­trzy­mu­ją­ca – badania kon­tro­l­ne, za­bie­gi, które mają na celu przeciwdziałać nawrotom cho­ro­by.